دکتر لاله ترابی جراح متخصص گوش حلق بینی

اقدامات قبل از عمل بینی :

ضروریست که بیمار پزشک را از بیماریهای خاص یا داروهای خاصی که مصرف می کند مطلع نماید .

برای مثال اگر بیمار از آسپرین یا داروهای حاوی آسپرین استفاده می نماید میبایستی دو هفته قبل از عمل جراحی از این دارو استعمال ننماید

Aspirin

استفاده از سیگار قبل از عمل قطع شده و حداقل تا دو هفته بعد از عمل استعمال نشود .

22_35047